§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Warunki przewozu

§ 3 Ograniczenia w transporcie

§ 4 Opłaty za usługę

§ 5 Zasady przyjmowania i dostarczania paczek

§ 6 Ochrona danych

§ 7 Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 8 Reklamacje


Powyższy Regulamin dostępny jest także w siedzibie GREEN SPEED EXPRESS. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem przesyłki firmie GREEN SPEED EXPRESS. Skorzystanie z usług firmy GREEN SPEED EXPRESS równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 styczeń 2010 r.

§ 5 Zasady przyjmowania i dostarczania paczek

Zasady przyjmowania i dostarczania paczek

 1. Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na stronie oficjalnej www.greenspeed.com.pl, przez Nadawcę, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.
 2. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna - przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.
 3. Czas dostawy przesyłki w usłudze standard: do 7 dni roboczych,  jeśli nie został on indywidualnie określony z Nadawcą
 4. Czas dostawy przesyłki liczony jest od momentu odebrania od nadawcy tylko w dniach tygodnia :poniedziałek,wtorek,środa i czwartek , jeżeli przesyłka została odebrana od nadawcy w pozostałe dni tygodnia (piątek,sobota,niedziela)  termin dostawy do odbiorcy ustalany jest indywidualnie
 5. GreenSpeed Express ma prawo do odmowy przyjęcia paczki, jeśli:
  • nadawca lub odbiorca znajdują się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.
  • przesyłka nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Usługi będą świadczone w stosunku do towarów łatwo psujących się oraz wrażliwych na temperaturę pod warunkiem, że nadawca wyrazi zgodę na ich świadczenie na jego własne ryzyko. GreenSpeed Express nie zapewnia specjalnego sposobu postępowania z takimi paczkami.
 7. Zleceniodawca jest obowiązany oddać GreenSpeed Express paczkę w stanie pozwalającym na jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania. . Klient jest zobowiązany do odpowiedniego przygotowania przesyłki do przewozu i/ lub zapakowania jej w taki sposób, aby zawartość przesyłki była zabezpieczona stosownie do czasu trwania i charakteru usługi przewozowej. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody dotyczące osób, innych przesyłek lub firmy, której GreenSpeed Express zlecił przewóz, wynikłe z nieodpowiedniego przygotowania /opakowania towarów. Odpowiedzialność Klienta może być ograniczona, jeżeli GreenSpeed Express lub jego pełnomocnik nie zgłosili zastrzeżeń pomimo widocznych, oczywistych braków lub uchybień opakowania lub przygotowania. Zwrot kosztów obejmuje również ewentualne koszty prawne i sądowe jak też koszty zasięgnięcia opinii biegłych.
 8. Zleceniodawca jest obowiązany oddać GreenSpeed Express w opakowaniu, które powinno między innymi: być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem (np. takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe); być odpowiednio wytrzymałe; uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów; być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie( w szczególności "góra/dół", "uwaga szkło" etc.).
 9. Koszty ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania paczki ponosi Zleceniodawca.
 10. Opakowanie paczki wlicza się do jej masy.
 11. Przyjęcie paczki do przewozu i doręczania nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie odpowiadało warunkom określonym w niniejszym Regulaminie. Za prawidłowe opakowanie odpowiedzialny jest Zleceniodawca.
 12. Doręczenie paczki odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na dowodzie doręczenia (dowodzie nadania, liście przewozowym), stwierdzając tym samym prawidłowe wykonania usługi.
 13. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu paczki powinny być wpisane na dowodzie doręczenia przez odbiorcę w chwili jej przyjęcia. Przy braku odmiennych ustaleń, przed potwierdzeniem doręczenia paczki na dowodzie doręczenia i uiszczeniem wynikających z niego opłat odbiorca nie może dokonać otwarcia paczki. Z chwilą doręczenia paczki wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą paczki przechodzi na odbiorcę.
 14. W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia paczki jest ona zwracana nadawcy. Koszty przewozu ( w obie strony ) ponosi Zleceniodawca.
 15. Odmowa uiszczenia należności za dokonane przez GreenSpeed Express usługi jak i dodatkowe czynności wynikłe w trakcie realizacji zlecenia traktowane są jako odmowa przyjęcia paczki.
 16. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz GreenSpeed Express przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
 17. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel GreenSpeed Express (lub jego podwykonawcy) pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
 18. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 19. Zleceniodawca jest zobowiązany do oznakowania paczki, tj. zleceniodawca umieszcza na paczce lub na jej opakowaniu adres i dane adresata wraz z telefonem kontaktowym, które podane są jednocześnie na liście przewozowym. Adres, napisany czytelnie, powinien zawierać bezwzględnie kod pocztowy adresata oraz nr telefonu.